Chair: Zhang Guangjun (Academician of CAS)

Executive Chair: Cheng Guang

Associate Chair: Cao Jiuxin, Chen Liquan, Zhang Lu.

Assistant Chair: Yang Wang, Li Tao

Secretary of Party Committee: Shi Chang

Deputy Secretary of Party Committee: Zhang Lu